Filter by Oznake izdelkov
roman

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE POROČILO O JASPERJU KRULLU

ORGANIZATOR
Založba Goga, zavod za založniško in umetniško dejavnost, Glavni trg 6, 8000 Novo mesto.

NAGRADA
Izvod pesniške zbirke Poročilo o Jasperju Krullu Petra Svetine.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV.

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

NAČIN SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo všečkali in komentirali objavo na spletni strani FB www.facebook.com/zalozba.goga.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.
Organizator bo v žrebanju upošteval vse odgovore, ki bodo prejeti do 28. 2. 2018 do 24. ure.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v založbi Goga. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost ne morejo sodelovati v nagradni igri.
 
ŽREBANJE NAGRAJENCEV
Komisija bo izžrebala 1 nagrajenca, ki bo prejel nagrado.

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD
Prejemniki nagrad bodo razglašeni 1. 3.2018 ter istega dne objavljeni na spletni strani www.facebook.com/zalozba.goga . Izžreban  prejemnik nagrade je dolžan v roku 15 dni po objavi na naslov organizatorja knjigarnagoga@goga.si posredovati podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek ter naslov), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se izžrebancu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje do 15. 3. 2018.

Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da založba Goga, zavod za založniško in umetniško dejavnost, za potrebe izvedbe nagradne igre ter neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja evidenco z v nagradni igri zbranimi osebnimi podatki.
Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletne strani www.facebook.com/zalozba.goga  ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani založbe Goga http://www.goga.si/sl/novice/pravila-in-pogoji-nagradne-igre-porocilo-o-jasperju-krullu/.

REŠEVANJE PRITOŽB
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.

KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.facebook.com/zalozba.goga .